Wat geloven we ?

De Apostolische Geloofsbelijdenis, die al heel oud is, geeft in het kort goed weer wat we geloven:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van de Almachtige Vader,
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving van de zonden,
wederopstanding van het lichaam,
en een eeuwig leven.
Amen.

Op de website van de federatie van Vrije Evangelische Gemeenten (waarvan we deel uitmaken) staat een verder uitgewerkte geloofsbelijdenis, zieĀ www.fveg.nl